Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Văn Bản Pháp lý hoá đơn điện tử Viettel / Tóm tắt thay đổi chính trên Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Tóm tắt thay đổi chính trên Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ


2

Thông số kĩ thuật

Tóm tắt thay đổi chính trên Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Theo đó, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời hạn 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:
Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP.
Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ cho các đối tượng nêu trên.
Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc 02 đối tượng trên khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thực hiện trả tiền dịch vụ theo Hợp đồng ký giữa các bên.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.
 
3. Bãi bỏ khoản 2 và 4 điều 35 Nghị Định số 119/2019/NĐ-CP ngày  12 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 
Tóm tắt thay đổi chính trên Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
 
 
 
Bãi bỏ khoản 2 và 4 điều 35 Nghị Định số 119/2019/NĐ-CP ngày  12 tháng 9 năm 2018 của Chính Phủ gồm :
 
Tóm tắt thay đổi chính trên Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
CALL : 0975.023.626
 
 

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn