Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Tích hợp API hoá đơn điện tử Viettel bằng Postman

Tích hợp API hoá đơn điện tử Viettel bằng Postman


2

Thông số kĩ thuật

Bước 1: chọn new và chọn Request

Bước 2: điền thông tin

 1. Thêm hóa đơn

 

 • Chọn Basic Auth và nhập username / pass (0100109106-215 / 111111a@A)

 

 • Nhập tạo bên header

Content-Type __ application/json (sử dụng để ra lệnh)

Accept __ application/json

 • Nhập bên body và chuyển sang raw hoặc giữ nguyên x-www-form….

Code:  http://viettelsolution.com.vn/san-pham/mau-du-lieu-xml-test-ket-noi-api-bang-postman.43.html (đúp chuột vào file)

 

 1. Xóa bỏ hóa đơn

 

 • Chuyển sang x-www-form…… và chuyển lại raw

 • Nhập code:

supplierTaxCode=0100109106-215&invoiceNo=AA/17E0003345&strIssueDate=20181103000000&additionalReferenceDesc="hello"&additionalReferenceDate=20181103000000

Lưu ý: nhập đúng mã số thuế, số hóa đơn, thời gian phát hành hóa đơn, văn bản thỏa thuận và ngày thỏa thuận

 

 

 • Lấy file bản thể hiện

 

 • Chuyển sang raw và chọn xml

 • Nhập code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

      <supplierTaxCode>0100109106-215</supplierTaxCode>

      <invoiceNo>AA/17E0003361</invoiceNo>

      <pattern>02GTTT0/001</pattern>

      <fileType>ZIP</fileType>

</commonDataInput>

 

 1. Lấy file bản chuyển đổi (pdf)

 

 

 • Chuyển sang x-www-form…… và chuyển lại raw
 • Nhập code:

supplierTaxCode=0100109106-215&invoiceNo=AA/17E0003345&strIssueDate=20181103000000&exchangeUser=%C4%90%E1%BA%B7ng%20T.T%20T%C3%A2m

 

 1. Lấy file hóa đơn

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <invoiceNo>AA/17E0000166</invoiceNo>

          <pattern>01GTKT0/151</pattern>

          <transactionUuid >ZIP</transactionUuid>

          <fileType>ZIP</fileType>

</commonDataInput>

 

 1. Lấy hóa đơn có mã số bí mật

 

 

 • Chuyển sang x-www-form….. và chọn raw

 

 • Nhập code:

supplierTaxCode=0100109106&invoiceNo=AC%2F18E0000039&strIssueDate=20180130094136&fileType=zip&reservationCode=HXY9RJWTND

 

 • Tra cứu hóa đơn

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getInvoices/0100109106-215

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<getInvoiceInput>

     <startDate>2017-12-12T10:14:32.611+07:00</startDate>

     <endDate>2017-12-31T10:14:32.611+07:00</endDate>

     <invoiceType></invoiceType>

     <rowPerPage>20</rowPerPage>

     <pageNum>1</pageNum>

     <templateCode />

     <contractNo />

     <contractId />

     <buyerTaxCode />

     <invoiceSeri />

</getInvoiceInput>

 

 • Lập hóa đơn nháp

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/createBatchInvoice /0100109106-215

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code tương tự tạo hóa đơn phát hành

 

 

 1. Cập nhật kê khai thuế

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/updateTaxDeclaration

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <strIssueDate>14/03/2018</strIssueDate>

</commonDataInput>

 

 1. Cung cấp tình hình hóa đơn theo dãy

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getProvidesStatusUsingInvoice

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <pattern>01GTKT0/003</pattern>

          <serial>AA/17E</serial>

</commonDataInput>

 

 1. Cung cấp hóa đơn theo khoảng thời gian

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/getListInvoiceDataControl

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <fromDate> 10/03/2018</fromDate>

          <toDate> 16/03/2018</toDate>

</commonDataInput>

 

 • Gửi mail hóa đơn cho khách hàng

 

 • Nhập post: https://demo-sinvoice.viettel.vn:8443/InvoiceAPI/InvoiceUtilsWS/sendHtmlMailProcess

 

 • Chuyển sang raw chọn xml

 

 • Nhập code:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<commonDataInput>

          <supplierTaxCode>0100109106</supplierTaxCode>

          <lstTransactionUuid>idtest9999999999,testuuid8888888,transactionUuid123</lstTransactionUuid>

</commonDataInput>

 

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn