Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giao dịch điện tử / Tích hợp api hóa đơn mua vào - đầu vào, đầu ra - bán ra

Tích hợp api hóa đơn mua vào - đầu vào, đầu ra - bán ra

Tích hợp api hóa đơn mua vào - đầu vào, đầu ra - bán ra

Hotline hỗ trợ call hoặc zalo : 0985 305 307


1

api login get token

API Login :

Link http://smart-invoice.vn/API/login

Dùng user password đăng nhâp vào trang hoadondientu.gdt.gov.vn để test

Input :

{

    "username":"0316459946",

    "password":"12345678aA@",

    "captcha":"",

    "key":""

}

Output captcha thuế  để user nhập captcha và thuế cấp token có thời hạn trong 24h:

Trong kết quả trả về thì content là hình ảnh captcha code ví dụ show captcha bằng javascript:

var captchaContent = ketqua.content;

// Hiển thị nội dung của captcha trên modal

$('#captcha-modal').html(captchaContent);

Hoặc Output token nếu token còn hạn ví dụ như sau:

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEyOTEsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9yZWFkaW52b2ljZS52aWV0dGVsc29sdXRpb24uY29tLnZuL0FQSS9sb2dpbiIsImlhdCI6MTY5MDE3NjkxOSwiZXhwIjoxNjkwMTgwNTE5LCJuYmYiOjE2OTAxNzY5MTksImp0aSI6IjE4bWlUWFhnN01vZ2RscU8ifQ.yR2G7TPy9rAAAcVUjE7Q72VkfEqQ04nMTNNrfU7bEyg

 

Mẫu json import postman :

curl --location 'http://smart-invoice.vn/API/login' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Basic YWRtaW46MTIzNDU2NzhhQUBA' \

--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Ijc0eUo1S3l2azVNeTZEajlycHhmSHc9PSIsInZhbHVlIjoiM01HbW1XWEN2K0lKQmxBRGUzU3FFc3dobGNtcFlmWnNJZEIySXlkbFQxYVBZSDFhQ093OGpjTCtDT0NIZDljaUN5T2NVSU1XTzJBcG5STUE2ZGx3V1E9PSIsIm1hYyI6IjJiOGUzMWRhZjM0MzQzNWUwYTIzNDg0Y2ExZWRlMjE2Y2QxOTAyOWJmOWQwMDAxZjUwNDY5ODBiYmVlMzQyZjAifQ%3D%3D; laravel_session=eyJpdiI6IjZKQUhob25IUERGTWQ4aVJRemVlRXc9PSIsInZhbHVlIjoiOUNuc0U4akR6UkNhc1VIakVpYkJHT2J5RFwvbzdJeHNFa3daVk5CaW1NUHdvVEgwOEp4ZUpCTUZrektHVXZHUU5YdnJ1MW5cLzFhOVVnZ0laaVJhNDNFQT09IiwibWFjIjoiZTM4MGM3MTM2MDkyNWZjZDVhZDBhNjNhZDE5YWQ5Y2M3N2QxNjI4MWViZDlkMTU0NjAwY2M4MzgwODFkMGQ3NyJ9' \

--data-raw '{

    "username":"0316459946",

    "password":"12345678aA@",

    "captcha":"",

    "key":""

}'

2

API get_purchase : lấy dữ liệu từng hóa đơn đầu vào

API get_purchase : lấy dữ liệu từng hóa đơn đầu vào

Link http://smart-invoice.vn/API/get_purchase/0316459946

 

Input :

{

    "fromdate":"01/07/2022",

    "todate":"05/08/2023",

    "nbmst":""

}

 

Output:

[

    {

        "khmshdon": "1",

        "khhdon": "K23DAD",

        "shdon": "1259052",

        "ntao": "2023-07-18T09:52:59.716Z",

        "nbten": "CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE",

        "nbmst": "0100686209-002",

        "nbdchi": null,

        "tgtcthue": "486277",

        "ttcktmai": null,

        "tgtthue": "48628",

        "tgtttbso": "534905",

        "dvtte": "VND",

        "cqt": "7901",

        "thtttoan": null,

        "shdgoc": null,

        "tchat": "1",

        "tgia": null,

        "tthai": "1",

        "ttxly": "6",

        "thttltsuat": "[]"

    }    

]

curl --location 'http://smart-invoice.vn/API/get_purchase/0316459946' \

--header 'token: eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiIwMzA0NDEzOTYxIiwidHlwZSI6MiwiZXhwIjoxNjkxMzAwNjA3LCJpYXQiOjE2OTEyMTQyMDd9.E-uuXPsHGt4lB1gykiUAoCzWz1DOOjAhsFUaJ_Tu7D8eYTZ5S4jFqO7W2pB9v4Aq0Lu9d1VytaZv7LG-9hJ5kw' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjQ1MywiaXNzIjoiaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdC9jbG91ZGNhL3B1YmxpYy9BUEkvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2ODEwMjY4MjQsImV4cCI6MTY4MTAzMDQyNCwibmJmIjoxNjgxMDI2ODI0LCJqdGkiOiJ3ZGtNYlJNajlBZmJXQkxvIn0._m6eyFgaamOtN8plKF8iAZ-ytJ7K7lckrJQQmSWWnAc' \

--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Ijc0eUo1S3l2azVNeTZEajlycHhmSHc9PSIsInZhbHVlIjoiM01HbW1XWEN2K0lKQmxBRGUzU3FFc3dobGNtcFlmWnNJZEIySXlkbFQxYVBZSDFhQ093OGpjTCtDT0NIZDljaUN5T2NVSU1XTzJBcG5STUE2ZGx3V1E9PSIsIm1hYyI6IjJiOGUzMWRhZjM0MzQzNWUwYTIzNDg0Y2ExZWRlMjE2Y2QxOTAyOWJmOWQwMDAxZjUwNDY5ODBiYmVlMzQyZjAifQ%3D%3D; laravel_session=eyJpdiI6IjZKQUhob25IUERGTWQ4aVJRemVlRXc9PSIsInZhbHVlIjoiOUNuc0U4akR6UkNhc1VIakVpYkJHT2J5RFwvbzdJeHNFa3daVk5CaW1NUHdvVEgwOEp4ZUpCTUZrektHVXZHUU5YdnJ1MW5cLzFhOVVnZ0laaVJhNDNFQT09IiwibWFjIjoiZTM4MGM3MTM2MDkyNWZjZDVhZDBhNjNhZDE5YWQ5Y2M3N2QxNjI4MWViZDlkMTU0NjAwY2M4MzgwODFkMGQ3NyJ9' \

--data '{

    "fromdate":"01/07/2022",

    "todate":"05/08/2023",

    "nbmst":""

}'

3

API get_purchase_items : api lấy dữ liệu từng dòng item của hóa đơn đầu vào

API get_purchase_items : api lấy dữ liệu từng dòng item của hóa đơn đầu vào

Link http://smart-invoice.vn/API/get_purchase_items/0316459946

 

 

Input :

{

    "fromdate":"01/07/2022",

    "todate":"05/08/2023",

    "nbmst":""

}

 

Output:

[

    {

        "ntao": "2023-08-02T05:58:55.722Z",

        "nbmst": "0301394608",

        "nbdchi": "02 Nguyễn Thông - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh",

        "nbten": "BỆNH VIỆN DA LIỄU",

        "khmshdon": "2",

        "khhdon": "K23TNT",

        "shdon": "355282",

        "dvtte": "VND",

        "cqt": "7901",

        "thtttoan": "TM",

        "shdgoc": null,

        "tchat": "1",

        "tgia": "1",

        "tthai": "1",

        "ttxly": "6",

        "STT": "1",

        "TChat": "1",

        "MHHDVu": "AZA003",

        "THHDVu": "Azasun 120ml - Gamma",

        "DVTinh": "Chai",

        "SLuong": "1",

        "DGia": "99000",

        "ThTien": "99000",

        "TSuat": "",

        "TLCKhau": "0",

        "STCKhau": "0"

    }

 

]

curl --location 'http://smart-invoice.vn/API/get_purchase_items/0316459946' \

--header 'token: eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiIwMzA0NDEzOTYxIiwidHlwZSI6MiwiZXhwIjoxNjkxMzAwNjA3LCJpYXQiOjE2OTEyMTQyMDd9.E-uuXPsHGt4lB1gykiUAoCzWz1DOOjAhsFUaJ_Tu7D8eYTZ5S4jFqO7W2pB9v4Aq0Lu9d1VytaZv7LG-9hJ5kw' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjQ1MywiaXNzIjoiaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdC9jbG91ZGNhL3B1YmxpYy9BUEkvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2ODEwMjY4MjQsImV4cCI6MTY4MTAzMDQyNCwibmJmIjoxNjgxMDI2ODI0LCJqdGkiOiJ3ZGtNYlJNajlBZmJXQkxvIn0._m6eyFgaamOtN8plKF8iAZ-ytJ7K7lckrJQQmSWWnAc' \

--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Ijc0eUo1S3l2azVNeTZEajlycHhmSHc9PSIsInZhbHVlIjoiM01HbW1XWEN2K0lKQmxBRGUzU3FFc3dobGNtcFlmWnNJZEIySXlkbFQxYVBZSDFhQ093OGpjTCtDT0NIZDljaUN5T2NVSU1XTzJBcG5STUE2ZGx3V1E9PSIsIm1hYyI6IjJiOGUzMWRhZjM0MzQzNWUwYTIzNDg0Y2ExZWRlMjE2Y2QxOTAyOWJmOWQwMDAxZjUwNDY5ODBiYmVlMzQyZjAifQ%3D%3D; laravel_session=eyJpdiI6IjZKQUhob25IUERGTWQ4aVJRemVlRXc9PSIsInZhbHVlIjoiOUNuc0U4akR6UkNhc1VIakVpYkJHT2J5RFwvbzdJeHNFa3daVk5CaW1NUHdvVEgwOEp4ZUpCTUZrektHVXZHUU5YdnJ1MW5cLzFhOVVnZ0laaVJhNDNFQT09IiwibWFjIjoiZTM4MGM3MTM2MDkyNWZjZDVhZDBhNjNhZDE5YWQ5Y2M3N2QxNjI4MWViZDlkMTU0NjAwY2M4MzgwODFkMGQ3NyJ9' \

--data '{

    "fromdate":"01/08/2023",

    "todate":"04/08/2023",

    "nbmst":""

}'

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Chính sách Giá Hóa đơn điện tử ưu đãi dành cho đối tác của OCHA và ShopeeFood
Chính sách Giá Hóa đơn điện tử ưu đãi dành cho đối tác của OCHA và ShopeeFood
CHỨNG TỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ Smart PIT
CHỨNG TỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ Smart PIT
Dịch vụ chứng thư số - Viettel CA
Dịch vụ chứng thư số - Viettel CA
Công ty tỷ giá ngoại tệ, vàng theo thời gian thực
Công ty tỷ giá ngoại tệ, vàng theo thời gian thực
Hợp đồng điện tử Smart Vcontract
Hợp đồng điện tử Smart Vcontract
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG