Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Doanh nghiệp / Giao dịch điện tử / Tích hợp api hóa đơn mua vào - đầu vào, đầu ra - bán ra

Tích hợp api hóa đơn mua vào - đầu vào, đầu ra - bán ra

Tích hợp api hóa đơn mua vào - đầu vào, đầu ra - bán ra

1

api login get token

API Login :

Link http://smart-invoice.vn/API/login

Dùng user password đăng nhâp vào trang hoadondientu.gdt.gov.vn để test

Input :

{

    "username":"0316459946",

    "password":"12345678aA@",

    "captcha":"",

    "key":""

}

Output captcha thuế  để user nhập captcha và thuế cấp token có thời hạn trong 24h:

Trong kết quả trả về thì content là hình ảnh captcha code ví dụ show captcha bằng javascript:

var captchaContent = ketqua.content;

// Hiển thị nội dung của captcha trên modal

$('#captcha-modal').html(captchaContent);

Hoặc Output token nếu token còn hạn ví dụ như sau:

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjEyOTEsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9yZWFkaW52b2ljZS52aWV0dGVsc29sdXRpb24uY29tLnZuL0FQSS9sb2dpbiIsImlhdCI6MTY5MDE3NjkxOSwiZXhwIjoxNjkwMTgwNTE5LCJuYmYiOjE2OTAxNzY5MTksImp0aSI6IjE4bWlUWFhnN01vZ2RscU8ifQ.yR2G7TPy9rAAAcVUjE7Q72VkfEqQ04nMTNNrfU7bEyg

 

Mẫu json import postman :

curl --location 'http://smart-invoice.vn/API/login' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Basic YWRtaW46MTIzNDU2NzhhQUBA' \

--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Ijc0eUo1S3l2azVNeTZEajlycHhmSHc9PSIsInZhbHVlIjoiM01HbW1XWEN2K0lKQmxBRGUzU3FFc3dobGNtcFlmWnNJZEIySXlkbFQxYVBZSDFhQ093OGpjTCtDT0NIZDljaUN5T2NVSU1XTzJBcG5STUE2ZGx3V1E9PSIsIm1hYyI6IjJiOGUzMWRhZjM0MzQzNWUwYTIzNDg0Y2ExZWRlMjE2Y2QxOTAyOWJmOWQwMDAxZjUwNDY5ODBiYmVlMzQyZjAifQ%3D%3D; laravel_session=eyJpdiI6IjZKQUhob25IUERGTWQ4aVJRemVlRXc9PSIsInZhbHVlIjoiOUNuc0U4akR6UkNhc1VIakVpYkJHT2J5RFwvbzdJeHNFa3daVk5CaW1NUHdvVEgwOEp4ZUpCTUZrektHVXZHUU5YdnJ1MW5cLzFhOVVnZ0laaVJhNDNFQT09IiwibWFjIjoiZTM4MGM3MTM2MDkyNWZjZDVhZDBhNjNhZDE5YWQ5Y2M3N2QxNjI4MWViZDlkMTU0NjAwY2M4MzgwODFkMGQ3NyJ9' \

--data-raw '{

    "username":"0316459946",

    "password":"12345678aA@",

    "captcha":"",

    "key":""

}'

2

API get_purchase : lấy dữ liệu từng hóa đơn đầu vào

API get_purchase : lấy dữ liệu từng hóa đơn đầu vào

Link http://smart-invoice.vn/API/get_purchase/0316459946

 

Input :

{

    "fromdate":"01/07/2022",

    "todate":"05/08/2023",

    "nbmst":""

}

 

Output:

[

    {

        "khmshdon": "1",

        "khhdon": "K23DAD",

        "shdon": "1259052",

        "ntao": "2023-07-18T09:52:59.716Z",

        "nbten": "CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE",

        "nbmst": "0100686209-002",

        "nbdchi": null,

        "tgtcthue": "486277",

        "ttcktmai": null,

        "tgtthue": "48628",

        "tgtttbso": "534905",

        "dvtte": "VND",

        "cqt": "7901",

        "thtttoan": null,

        "shdgoc": null,

        "tchat": "1",

        "tgia": null,

        "tthai": "1",

        "ttxly": "6",

        "thttltsuat": "[]"

    }    

]

curl --location 'http://smart-invoice.vn/API/get_purchase/0316459946' \

--header 'token: eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiIwMzA0NDEzOTYxIiwidHlwZSI6MiwiZXhwIjoxNjkxMzAwNjA3LCJpYXQiOjE2OTEyMTQyMDd9.E-uuXPsHGt4lB1gykiUAoCzWz1DOOjAhsFUaJ_Tu7D8eYTZ5S4jFqO7W2pB9v4Aq0Lu9d1VytaZv7LG-9hJ5kw' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjQ1MywiaXNzIjoiaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdC9jbG91ZGNhL3B1YmxpYy9BUEkvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2ODEwMjY4MjQsImV4cCI6MTY4MTAzMDQyNCwibmJmIjoxNjgxMDI2ODI0LCJqdGkiOiJ3ZGtNYlJNajlBZmJXQkxvIn0._m6eyFgaamOtN8plKF8iAZ-ytJ7K7lckrJQQmSWWnAc' \

--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Ijc0eUo1S3l2azVNeTZEajlycHhmSHc9PSIsInZhbHVlIjoiM01HbW1XWEN2K0lKQmxBRGUzU3FFc3dobGNtcFlmWnNJZEIySXlkbFQxYVBZSDFhQ093OGpjTCtDT0NIZDljaUN5T2NVSU1XTzJBcG5STUE2ZGx3V1E9PSIsIm1hYyI6IjJiOGUzMWRhZjM0MzQzNWUwYTIzNDg0Y2ExZWRlMjE2Y2QxOTAyOWJmOWQwMDAxZjUwNDY5ODBiYmVlMzQyZjAifQ%3D%3D; laravel_session=eyJpdiI6IjZKQUhob25IUERGTWQ4aVJRemVlRXc9PSIsInZhbHVlIjoiOUNuc0U4akR6UkNhc1VIakVpYkJHT2J5RFwvbzdJeHNFa3daVk5CaW1NUHdvVEgwOEp4ZUpCTUZrektHVXZHUU5YdnJ1MW5cLzFhOVVnZ0laaVJhNDNFQT09IiwibWFjIjoiZTM4MGM3MTM2MDkyNWZjZDVhZDBhNjNhZDE5YWQ5Y2M3N2QxNjI4MWViZDlkMTU0NjAwY2M4MzgwODFkMGQ3NyJ9' \

--data '{

    "fromdate":"01/07/2022",

    "todate":"05/08/2023",

    "nbmst":""

}'

3

API get_purchase_items : api lấy dữ liệu từng dòng item của hóa đơn đầu vào

API get_purchase_items : api lấy dữ liệu từng dòng item của hóa đơn đầu vào

Link http://smart-invoice.vn/API/get_purchase_items/0316459946

 

 

Input :

{

    "fromdate":"01/07/2022",

    "todate":"05/08/2023",

    "nbmst":""

}

 

Output:

[

    {

        "ntao": "2023-08-02T05:58:55.722Z",

        "nbmst": "0301394608",

        "nbdchi": "02 Nguyễn Thông - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh",

        "nbten": "BỆNH VIỆN DA LIỄU",

        "khmshdon": "2",

        "khhdon": "K23TNT",

        "shdon": "355282",

        "dvtte": "VND",

        "cqt": "7901",

        "thtttoan": "TM",

        "shdgoc": null,

        "tchat": "1",

        "tgia": "1",

        "tthai": "1",

        "ttxly": "6",

        "STT": "1",

        "TChat": "1",

        "MHHDVu": "AZA003",

        "THHDVu": "Azasun 120ml - Gamma",

        "DVTinh": "Chai",

        "SLuong": "1",

        "DGia": "99000",

        "ThTien": "99000",

        "TSuat": "",

        "TLCKhau": "0",

        "STCKhau": "0"

    }

 

]

curl --location 'http://smart-invoice.vn/API/get_purchase_items/0316459946' \

--header 'token: eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiIwMzA0NDEzOTYxIiwidHlwZSI6MiwiZXhwIjoxNjkxMzAwNjA3LCJpYXQiOjE2OTEyMTQyMDd9.E-uuXPsHGt4lB1gykiUAoCzWz1DOOjAhsFUaJ_Tu7D8eYTZ5S4jFqO7W2pB9v4Aq0Lu9d1VytaZv7LG-9hJ5kw' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOjQ1MywiaXNzIjoiaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdC9jbG91ZGNhL3B1YmxpYy9BUEkvbG9naW4iLCJpYXQiOjE2ODEwMjY4MjQsImV4cCI6MTY4MTAzMDQyNCwibmJmIjoxNjgxMDI2ODI0LCJqdGkiOiJ3ZGtNYlJNajlBZmJXQkxvIn0._m6eyFgaamOtN8plKF8iAZ-ytJ7K7lckrJQQmSWWnAc' \

--header 'Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Ijc0eUo1S3l2azVNeTZEajlycHhmSHc9PSIsInZhbHVlIjoiM01HbW1XWEN2K0lKQmxBRGUzU3FFc3dobGNtcFlmWnNJZEIySXlkbFQxYVBZSDFhQ093OGpjTCtDT0NIZDljaUN5T2NVSU1XTzJBcG5STUE2ZGx3V1E9PSIsIm1hYyI6IjJiOGUzMWRhZjM0MzQzNWUwYTIzNDg0Y2ExZWRlMjE2Y2QxOTAyOWJmOWQwMDAxZjUwNDY5ODBiYmVlMzQyZjAifQ%3D%3D; laravel_session=eyJpdiI6IjZKQUhob25IUERGTWQ4aVJRemVlRXc9PSIsInZhbHVlIjoiOUNuc0U4akR6UkNhc1VIakVpYkJHT2J5RFwvbzdJeHNFa3daVk5CaW1NUHdvVEgwOEp4ZUpCTUZrektHVXZHUU5YdnJ1MW5cLzFhOVVnZ0laaVJhNDNFQT09IiwibWFjIjoiZTM4MGM3MTM2MDkyNWZjZDVhZDBhNjNhZDE5YWQ5Y2M3N2QxNjI4MWViZDlkMTU0NjAwY2M4MzgwODFkMGQ3NyJ9' \

--data '{

    "fromdate":"01/08/2023",

    "todate":"04/08/2023",

    "nbmst":""

}'

Các gói dịch vụ khác bạn quan tâm

Dịch vụ chứng thư số - Viettel CA
Dịch vụ chứng thư số - Viettel CA
Báo giá gói tích hợp Cloud CA chứng thư số Cloud
Báo giá gói tích hợp Cloud CA chứng thư số Cloud
Hợp đồng điện tử Smart Vcontract
Hợp đồng điện tử Smart Vcontract
QRcode thanh toán theo hóa đơn tích hợp api
QRcode thanh toán theo hóa đơn tích hợp api
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Công cụ quản lý hóa đơn điện tử đầu vào tự động
Công cụ quản lý hóa đơn điện tử đầu vào tự động
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ
INTERNET CÁP QUANG
INTERNET CÁP QUANG