Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Mẫu dữ liệu XML test kết nối API bằng PostMan

Mẫu dữ liệu XML test kết nối API bằng PostMan


2

Thông số kĩ thuật

<!--> Tao lap HD moi <-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<commonInvoiceInput>
<generalInvoiceInfo>
<invoiceType>02GTTT</invoiceType>
<templateCode>02GTTT0/003</templateCode>
<currencyCode>VND</currencyCode>
<adjustmentType>1</adjustmentType>
<paymentStatus>true</paymentStatus>
<paymentType>TM</paymentType>
<paymentTypeName>TM</paymentTypeName>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</generalInvoiceInfo>
<buyerInfo>
<buyerName>Phuc</buyerName>
<buyerLegalName></buyerLegalName>
<buyerTaxCode></buyerTaxCode>
<buyerAddressLine>HCM VN</buyerAddressLine>
<buyerPhoneNumber>0987654321</buyerPhoneNumber>
<buyerEmail></buyerEmail>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</buyerInfo>
<sellerInfo>
<sellerLegalName>DOANH NGHIỆP TEST</sellerLegalName>
<sellerTaxCode>0100109106-215</sellerTaxCode>
<sellerAddressLine>Địa Chỉ Test</sellerAddressLine>
<sellerPhoneNumber>(028) 37507496 / 38623747</sellerPhoneNumber>
<sellerEmail>DOANHNGHIEPTEST@viettel.com.vn</sellerEmail>
<sellerBankName>vtbank</sellerBankName>
<sellerBankAccount>23423424</sellerBankAccount>
</sellerInfo>
<payments>
<paymentMethodName>TM</paymentMethodName>
</payments>
<deliveryInfo />
<itemInfo>
<lineNumber>1</lineNumber>
<itemCode>kb001</itemCode>
<itemName>keyboard apple 01</itemName>
<unitName>cái</unitName>
<unitPrice>3</unitPrice>
<quantity>10</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>30</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>0</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<itemInfo>
<lineNumber>2</lineNumber>
<itemCode>000001</itemCode>
<itemName>Màn hình</itemName>
<unitName>khóa học</unitName>
<unitPrice>2000000</unitPrice>
<quantity>1</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>2000000</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>3</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<summarizeInfo>
<sumOfTotalLineAmountWithoutTax>2000030</sumOfTotalLineAmountWithoutTax>
<totalAmountWithoutTax>2000030</totalAmountWithoutTax>
<totalTaxAmount>200003.0</totalTaxAmount>
<totalAmountWithTax>2200033</totalAmountWithTax>
<discountAmount>3</discountAmount>
</summarizeInfo>
</commonInvoiceInput>
<!-->Luu y: khi nhap gia tri phai cong het qua ham summarizeInfo va tinh ca thue<-->

<!--> Hoa don dieu chinh thong tin <-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<commonInvoiceInput>
<generalInvoiceInfo>
<invoiceType>02GTTT</invoiceType>
<templateCode>02GTTT0/003</templateCode>
<currencyCode>VND</currencyCode>
<adjustmentType>5</adjustmentType>
<adjustmentInvoiceType>2</adjustmentInvoiceType>
<paymentStatus>true</paymentStatus>
<paymentType>TM</paymentType>
<paymentTypeName>TM</paymentTypeName>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
<invoiceNote>Điều chỉnh thông tin cho hóa đơn điện tử số AA/17E0003342 lập ngày 03/11/2018 số tiền: 2200033</invoiceNote>
<originalInvoiceId>AA/17E0003342</originalInvoiceId>
<originalInvoiceIssueDate>2018-11-03</originalInvoiceIssueDate>
<additionalReferenceDesc>Thích</additionalReferenceDesc>
<additionalReferenceDate>2018-11-03</additionalReferenceDate>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>

</generalInvoiceInfo>
<buyerInfo>
<buyerName>Phuc</buyerName>
<buyerLegalName></buyerLegalName>
<buyerTaxCode></buyerTaxCode>
<buyerAddressLine>HCM VN</buyerAddressLine>
<buyerPhoneNumber>0987654321</buyerPhoneNumber>
<buyerEmail></buyerEmail>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</buyerInfo>
<sellerInfo>
<sellerLegalName>DOANH NGHIỆP TEST</sellerLegalName>
<sellerTaxCode>0100109106-215</sellerTaxCode>
<sellerAddressLine>Địa Chỉ Test</sellerAddressLine>
<sellerPhoneNumber>(028) 37507496 / 38623747</sellerPhoneNumber>
<sellerEmail>DOANHNGHIEPTEST@viettel.com.vn</sellerEmail>
<sellerBankName>vtbank</sellerBankName>
<sellerBankAccount>23423424</sellerBankAccount>
</sellerInfo>
<payments>
<paymentMethodName>TM</paymentMethodName>
</payments>
<deliveryInfo />
<itemInfo>
<lineNumber>1</lineNumber>
<itemCode>kb001</itemCode>
<itemName>keyboard apple 01</itemName>
<unitName>cái</unitName>
<unitPrice>3</unitPrice>
<quantity>10</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>30</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>0</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<itemInfo>
<lineNumber>2</lineNumber>
<itemCode>000001</itemCode>
<itemName>Màn hình</itemName>
<unitName>khóa học</unitName>
<unitPrice>2000000</unitPrice>
<quantity>1</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>2000000</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>3</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<summarizeInfo>
<sumOfTotalLineAmountWithoutTax>2000030</sumOfTotalLineAmountWithoutTax>
<totalAmountWithoutTax>2000030</totalAmountWithoutTax>
<totalTaxAmount>200003.0</totalTaxAmount>
<totalAmountWithTax>2200033</totalAmountWithTax>
<discountAmount>3</discountAmount>
</summarizeInfo>
</commonInvoiceInput>
<!-->Luu y: originalInvoiceId phai nhap dung hoa don trong danh sach<-->

<!--> Hoa don dieu chinh tien <-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<commonInvoiceInput>
<generalInvoiceInfo>
<invoiceType>02GTTT</invoiceType>
<templateCode>02GTTT0/003</templateCode>
<currencyCode>VND</currencyCode>
<adjustmentType>5</adjustmentType>
<adjustmentInvoiceType>1</adjustmentInvoiceType>
<paymentStatus>true</paymentStatus>
<paymentType>TM</paymentType>
<paymentTypeName>TM</paymentTypeName>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
<invoiceNote>Điều chỉnh tăng tiền, tiền thuế cho hóa đơn điện tử số AA/17E0003342 lập ngày 03/11/2018 số tiền: 2200033</invoiceNote>
<originalInvoiceId>AA/17E0003342</originalInvoiceId>
<originalInvoiceIssueDate>2018-11-03</originalInvoiceIssueDate>
<additionalReferenceDesc>Thích</additionalReferenceDesc>
<additionalReferenceDate>2018-11-03</additionalReferenceDate>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
</generalInvoiceInfo>
<buyerInfo>
<buyerName>Phuc</buyerName>
<buyerLegalName></buyerLegalName>
<buyerTaxCode></buyerTaxCode>
<buyerAddressLine>HCM VN</buyerAddressLine>
<buyerPhoneNumber>0987654321</buyerPhoneNumber>
<buyerEmail></buyerEmail>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</buyerInfo>
<sellerInfo>
<sellerLegalName>DOANH NGHIỆP TEST</sellerLegalName>
<sellerTaxCode>0100109106-215</sellerTaxCode>
<sellerAddressLine>Địa Chỉ Test</sellerAddressLine>
<sellerPhoneNumber>(028) 37507496 / 38623747</sellerPhoneNumber>
<sellerEmail>DOANHNGHIEPTEST@viettel.com.vn</sellerEmail>
<sellerBankName>vtbank</sellerBankName>
<sellerBankAccount>23423424</sellerBankAccount>
</sellerInfo>
<payments>
<paymentMethodName>CK</paymentMethodName>
</payments>
<itemInfo>
<lineNumber>1</lineNumber>
<itemCode>kb001</itemCode>
<itemName>Điều chỉnh tăng tiền hàng, tiền thuế</itemName>
<unitName>cái</unitName>
<unitPrice>5</unitPrice>
<quantity>10</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>50</itemTotalAmountWithoutTax>
<adjustmentTaxAmount>1</adjustmentTaxAmount>
<isIncreaseItem>true</isIncreaseItem>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>0</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<itemInfo>
<lineNumber>2</lineNumber>
<itemCode>000001</itemCode>
<itemName>Điều chỉnh tăng tiền hàng, tiền thuế</itemName>
<unitName>khóa học</unitName>
<unitPrice>3000000</unitPrice>
<quantity>1</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>3000000</itemTotalAmountWithoutTax>
<adjustmentTaxAmount>1</adjustmentTaxAmount>
<isIncreaseItem>true</isIncreaseItem>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>3</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<summarizeInfo>
<sumOfTotalLineAmountWithoutTax>3000050</sumOfTotalLineAmountWithoutTax>
<totalAmountWithoutTax>3000050</totalAmountWithoutTax>
<totalTaxAmount>300005.0</totalTaxAmount>
<totalAmountWithTax>3300055</totalAmountWithTax>
<discountAmount>3</discountAmount>
<isTotalAmountPos>false</isTotalAmountPos>
<isTotalTaxAmountPos>false</isTotalTaxAmountPos>
<isTotalAmtWithoutTaxPos>false</isTotalAmtWithoutTaxPos>
<isDiscountAmtPos>false</isDiscountAmtPos>
</summarizeInfo>
</commonInvoiceInput>
<!-->Luu y: originalInvoiceId phai nhap dung hoa don trong danh sach<-->

<!--> Hoa don thay the <-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<commonInvoiceInput>
<generalInvoiceInfo>
<invoiceType>02GTTT</invoiceType>
<templateCode>02GTTT0/003</templateCode>
<currencyCode>VND</currencyCode>
<adjustmentType>3</adjustmentType>
<paymentStatus>true</paymentStatus>
<paymentType>TM</paymentType>
<paymentTypeName>TM</paymentTypeName>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
<invoiceNote>Điều chỉnh thông tin cho hóa đơn điện tử số AA/17E0003342 lập ngày 03/11/2018 số tiền: 3300055</invoiceNote>
<adjustmentInvoiceType>2</adjustmentInvoiceType>
<originalInvoiceId>AA/17E0003343</originalInvoiceId>
<originalInvoiceIssueDate>2018-11-03</originalInvoiceIssueDate>
<additionalReferenceDesc>Thích</additionalReferenceDesc>
<additionalReferenceDate>2018-11-03</additionalReferenceDate>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>

</generalInvoiceInfo>
<buyerInfo>
<buyerName>Phuc</buyerName>
<buyerLegalName></buyerLegalName>
<buyerTaxCode></buyerTaxCode>
<buyerAddressLine>HCM VN</buyerAddressLine>
<buyerPhoneNumber>0987654321</buyerPhoneNumber>
<buyerEmail></buyerEmail>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</buyerInfo>
<sellerInfo>
<sellerLegalName>DOANH NGHIỆP TEST</sellerLegalName>
<sellerTaxCode>0100109106-215</sellerTaxCode>
<sellerAddressLine>Địa Chỉ Test</sellerAddressLine>
<sellerPhoneNumber>(028) 37507496 / 38623747</sellerPhoneNumber>
<sellerEmail>DOANHNGHIEPTEST@viettel.com.vn</sellerEmail>
<sellerBankName>vtbank</sellerBankName>
<sellerBankAccount>23423424</sellerBankAccount>
</sellerInfo>
<payments>
<paymentMethodName>TM</paymentMethodName>
</payments>
<deliveryInfo />
<itemInfo>
<lineNumber>1</lineNumber>
<itemCode>kb001</itemCode>
<itemName>keyboard apple 01</itemName>
<unitName>cái</unitName>
<unitPrice>3</unitPrice>
<quantity>10</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>30</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>0</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<itemInfo>
<lineNumber>2</lineNumber>
<itemCode>000001</itemCode>
<itemName>Màn hình</itemName>
<unitName>khóa học</unitName>
<unitPrice>2000000</unitPrice>
<quantity>1</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>2000000</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>3</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<summarizeInfo>
<sumOfTotalLineAmountWithoutTax>2000030</sumOfTotalLineAmountWithoutTax>
<totalAmountWithoutTax>2000030</totalAmountWithoutTax>
<totalTaxAmount>200003.0</totalTaxAmount>
<totalAmountWithTax>2200033</totalAmountWithTax>
<discountAmount>3</discountAmount>
</summarizeInfo>
</commonInvoiceInput>
<!-->Luu y: originalInvoiceId phai nhap dung hoa don trong danh sach<-->

Sản phẩm khác

Bộ 6 sản phẩm, dịch vụ của Smart Solutions giúp các doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả

Bộ 6 sản phẩm, dịch vụ của Smart Solutions giúp các doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả

CHI TIẾT
Các chuyên gia thường ví Dữ liệu là vàng, là dầu mỏ trong kỷ nguyên số. Nhưng nếu không tổ chức hệ thống dữ liệu để có thể phân tích được, thì không thể khai thác "mỏ vàng" này hiệu quả.
Smart Solutions đã nghiên cứu và triển khai bộ 6 giải pháp, dịch vụ có thể giải bài toán làm sao để khai thác dữ liệu số tạo ra giá trị.
1. Smart Data Platform: Nền tảng giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai một hệ thống Big Data nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm nguồn lực cho việc phát triển các sản phẩm dựa trên dữ liệu doanh nghiệp.
2. Smart Machine Learning Platform: Nền tảng được sử dụng trong các giải pháp triển khai các use case phân tích dữ liệu chuyên sâu.
3. Dịch vụ triển khai Customer 360: Dịch vụ tổng hợp, hợp nhất dữ liệu khách hàng và phân khúc khách hàng tìm ra những đặc điểm chung, gợi ý các sản phẩm phù hợp đến từng khách hàng.
4. Customer Data Platform Nền tảng hoàn chỉnh để thực hiện triển khai một hệ thống Customer 360 nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm cho doanh nghiệp.
5. Dịch vụ triển khai Data Lake: Tích hợp, chuẩn hóa, truy vấn khai thác khối lượng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (bao gồm có cấu trúc, phi cấu trúc và bán cấu trúc).
6. Dịch vụ phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu chuyên sâu dựa trên nền tảng vMLP để mang lại giá trị từ khối dữ liệu từ khách hàng.