Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Mẫu dữ liệu XML test kết nối API bằng PostMan

Mẫu dữ liệu XML test kết nối API bằng PostMan


2

Thông số kĩ thuật

<!--> Tao lap HD moi <-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<commonInvoiceInput>
<generalInvoiceInfo>
<invoiceType>02GTTT</invoiceType>
<templateCode>02GTTT0/003</templateCode>
<currencyCode>VND</currencyCode>
<adjustmentType>1</adjustmentType>
<paymentStatus>true</paymentStatus>
<paymentType>TM</paymentType>
<paymentTypeName>TM</paymentTypeName>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</generalInvoiceInfo>
<buyerInfo>
<buyerName>Phuc</buyerName>
<buyerLegalName></buyerLegalName>
<buyerTaxCode></buyerTaxCode>
<buyerAddressLine>HCM VN</buyerAddressLine>
<buyerPhoneNumber>0987654321</buyerPhoneNumber>
<buyerEmail></buyerEmail>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</buyerInfo>
<sellerInfo>
<sellerLegalName>DOANH NGHIỆP TEST</sellerLegalName>
<sellerTaxCode>0100109106-215</sellerTaxCode>
<sellerAddressLine>Địa Chỉ Test</sellerAddressLine>
<sellerPhoneNumber>(028) 37507496 / 38623747</sellerPhoneNumber>
<sellerEmail>DOANHNGHIEPTEST@viettel.com.vn</sellerEmail>
<sellerBankName>vtbank</sellerBankName>
<sellerBankAccount>23423424</sellerBankAccount>
</sellerInfo>
<payments>
<paymentMethodName>TM</paymentMethodName>
</payments>
<deliveryInfo />
<itemInfo>
<lineNumber>1</lineNumber>
<itemCode>kb001</itemCode>
<itemName>keyboard apple 01</itemName>
<unitName>cái</unitName>
<unitPrice>3</unitPrice>
<quantity>10</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>30</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>0</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<itemInfo>
<lineNumber>2</lineNumber>
<itemCode>000001</itemCode>
<itemName>Màn hình</itemName>
<unitName>khóa học</unitName>
<unitPrice>2000000</unitPrice>
<quantity>1</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>2000000</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>3</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<summarizeInfo>
<sumOfTotalLineAmountWithoutTax>2000030</sumOfTotalLineAmountWithoutTax>
<totalAmountWithoutTax>2000030</totalAmountWithoutTax>
<totalTaxAmount>200003.0</totalTaxAmount>
<totalAmountWithTax>2200033</totalAmountWithTax>
<discountAmount>3</discountAmount>
</summarizeInfo>
</commonInvoiceInput>
<!-->Luu y: khi nhap gia tri phai cong het qua ham summarizeInfo va tinh ca thue<-->

<!--> Hoa don dieu chinh thong tin <-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<commonInvoiceInput>
<generalInvoiceInfo>
<invoiceType>02GTTT</invoiceType>
<templateCode>02GTTT0/003</templateCode>
<currencyCode>VND</currencyCode>
<adjustmentType>5</adjustmentType>
<adjustmentInvoiceType>2</adjustmentInvoiceType>
<paymentStatus>true</paymentStatus>
<paymentType>TM</paymentType>
<paymentTypeName>TM</paymentTypeName>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
<invoiceNote>Điều chỉnh thông tin cho hóa đơn điện tử số AA/17E0003342 lập ngày 03/11/2018 số tiền: 2200033</invoiceNote>
<originalInvoiceId>AA/17E0003342</originalInvoiceId>
<originalInvoiceIssueDate>2018-11-03</originalInvoiceIssueDate>
<additionalReferenceDesc>Thích</additionalReferenceDesc>
<additionalReferenceDate>2018-11-03</additionalReferenceDate>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>

</generalInvoiceInfo>
<buyerInfo>
<buyerName>Phuc</buyerName>
<buyerLegalName></buyerLegalName>
<buyerTaxCode></buyerTaxCode>
<buyerAddressLine>HCM VN</buyerAddressLine>
<buyerPhoneNumber>0987654321</buyerPhoneNumber>
<buyerEmail></buyerEmail>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</buyerInfo>
<sellerInfo>
<sellerLegalName>DOANH NGHIỆP TEST</sellerLegalName>
<sellerTaxCode>0100109106-215</sellerTaxCode>
<sellerAddressLine>Địa Chỉ Test</sellerAddressLine>
<sellerPhoneNumber>(028) 37507496 / 38623747</sellerPhoneNumber>
<sellerEmail>DOANHNGHIEPTEST@viettel.com.vn</sellerEmail>
<sellerBankName>vtbank</sellerBankName>
<sellerBankAccount>23423424</sellerBankAccount>
</sellerInfo>
<payments>
<paymentMethodName>TM</paymentMethodName>
</payments>
<deliveryInfo />
<itemInfo>
<lineNumber>1</lineNumber>
<itemCode>kb001</itemCode>
<itemName>keyboard apple 01</itemName>
<unitName>cái</unitName>
<unitPrice>3</unitPrice>
<quantity>10</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>30</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>0</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<itemInfo>
<lineNumber>2</lineNumber>
<itemCode>000001</itemCode>
<itemName>Màn hình</itemName>
<unitName>khóa học</unitName>
<unitPrice>2000000</unitPrice>
<quantity>1</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>2000000</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>3</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<summarizeInfo>
<sumOfTotalLineAmountWithoutTax>2000030</sumOfTotalLineAmountWithoutTax>
<totalAmountWithoutTax>2000030</totalAmountWithoutTax>
<totalTaxAmount>200003.0</totalTaxAmount>
<totalAmountWithTax>2200033</totalAmountWithTax>
<discountAmount>3</discountAmount>
</summarizeInfo>
</commonInvoiceInput>
<!-->Luu y: originalInvoiceId phai nhap dung hoa don trong danh sach<-->

<!--> Hoa don dieu chinh tien <-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<commonInvoiceInput>
<generalInvoiceInfo>
<invoiceType>02GTTT</invoiceType>
<templateCode>02GTTT0/003</templateCode>
<currencyCode>VND</currencyCode>
<adjustmentType>5</adjustmentType>
<adjustmentInvoiceType>1</adjustmentInvoiceType>
<paymentStatus>true</paymentStatus>
<paymentType>TM</paymentType>
<paymentTypeName>TM</paymentTypeName>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
<invoiceNote>Điều chỉnh tăng tiền, tiền thuế cho hóa đơn điện tử số AA/17E0003342 lập ngày 03/11/2018 số tiền: 2200033</invoiceNote>
<originalInvoiceId>AA/17E0003342</originalInvoiceId>
<originalInvoiceIssueDate>2018-11-03</originalInvoiceIssueDate>
<additionalReferenceDesc>Thích</additionalReferenceDesc>
<additionalReferenceDate>2018-11-03</additionalReferenceDate>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
</generalInvoiceInfo>
<buyerInfo>
<buyerName>Phuc</buyerName>
<buyerLegalName></buyerLegalName>
<buyerTaxCode></buyerTaxCode>
<buyerAddressLine>HCM VN</buyerAddressLine>
<buyerPhoneNumber>0987654321</buyerPhoneNumber>
<buyerEmail></buyerEmail>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</buyerInfo>
<sellerInfo>
<sellerLegalName>DOANH NGHIỆP TEST</sellerLegalName>
<sellerTaxCode>0100109106-215</sellerTaxCode>
<sellerAddressLine>Địa Chỉ Test</sellerAddressLine>
<sellerPhoneNumber>(028) 37507496 / 38623747</sellerPhoneNumber>
<sellerEmail>DOANHNGHIEPTEST@viettel.com.vn</sellerEmail>
<sellerBankName>vtbank</sellerBankName>
<sellerBankAccount>23423424</sellerBankAccount>
</sellerInfo>
<payments>
<paymentMethodName>CK</paymentMethodName>
</payments>
<itemInfo>
<lineNumber>1</lineNumber>
<itemCode>kb001</itemCode>
<itemName>Điều chỉnh tăng tiền hàng, tiền thuế</itemName>
<unitName>cái</unitName>
<unitPrice>5</unitPrice>
<quantity>10</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>50</itemTotalAmountWithoutTax>
<adjustmentTaxAmount>1</adjustmentTaxAmount>
<isIncreaseItem>true</isIncreaseItem>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>0</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<itemInfo>
<lineNumber>2</lineNumber>
<itemCode>000001</itemCode>
<itemName>Điều chỉnh tăng tiền hàng, tiền thuế</itemName>
<unitName>khóa học</unitName>
<unitPrice>3000000</unitPrice>
<quantity>1</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>3000000</itemTotalAmountWithoutTax>
<adjustmentTaxAmount>1</adjustmentTaxAmount>
<isIncreaseItem>true</isIncreaseItem>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>3</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<summarizeInfo>
<sumOfTotalLineAmountWithoutTax>3000050</sumOfTotalLineAmountWithoutTax>
<totalAmountWithoutTax>3000050</totalAmountWithoutTax>
<totalTaxAmount>300005.0</totalTaxAmount>
<totalAmountWithTax>3300055</totalAmountWithTax>
<discountAmount>3</discountAmount>
<isTotalAmountPos>false</isTotalAmountPos>
<isTotalTaxAmountPos>false</isTotalTaxAmountPos>
<isTotalAmtWithoutTaxPos>false</isTotalAmtWithoutTaxPos>
<isDiscountAmtPos>false</isDiscountAmtPos>
</summarizeInfo>
</commonInvoiceInput>
<!-->Luu y: originalInvoiceId phai nhap dung hoa don trong danh sach<-->

<!--> Hoa don thay the <-->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<commonInvoiceInput>
<generalInvoiceInfo>
<invoiceType>02GTTT</invoiceType>
<templateCode>02GTTT0/003</templateCode>
<currencyCode>VND</currencyCode>
<adjustmentType>3</adjustmentType>
<paymentStatus>true</paymentStatus>
<paymentType>TM</paymentType>
<paymentTypeName>TM</paymentTypeName>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
<invoiceNote>Điều chỉnh thông tin cho hóa đơn điện tử số AA/17E0003342 lập ngày 03/11/2018 số tiền: 3300055</invoiceNote>
<adjustmentInvoiceType>2</adjustmentInvoiceType>
<originalInvoiceId>AA/17E0003343</originalInvoiceId>
<originalInvoiceIssueDate>2018-11-03</originalInvoiceIssueDate>
<additionalReferenceDesc>Thích</additionalReferenceDesc>
<additionalReferenceDate>2018-11-03</additionalReferenceDate>
<cusGetInvoiceRight>true</cusGetInvoiceRight>

</generalInvoiceInfo>
<buyerInfo>
<buyerName>Phuc</buyerName>
<buyerLegalName></buyerLegalName>
<buyerTaxCode></buyerTaxCode>
<buyerAddressLine>HCM VN</buyerAddressLine>
<buyerPhoneNumber>0987654321</buyerPhoneNumber>
<buyerEmail></buyerEmail>
<buyerIdNo>1234567890</buyerIdNo>
<buyerIdType>1</buyerIdType>
</buyerInfo>
<sellerInfo>
<sellerLegalName>DOANH NGHIỆP TEST</sellerLegalName>
<sellerTaxCode>0100109106-215</sellerTaxCode>
<sellerAddressLine>Địa Chỉ Test</sellerAddressLine>
<sellerPhoneNumber>(028) 37507496 / 38623747</sellerPhoneNumber>
<sellerEmail>DOANHNGHIEPTEST@viettel.com.vn</sellerEmail>
<sellerBankName>vtbank</sellerBankName>
<sellerBankAccount>23423424</sellerBankAccount>
</sellerInfo>
<payments>
<paymentMethodName>TM</paymentMethodName>
</payments>
<deliveryInfo />
<itemInfo>
<lineNumber>1</lineNumber>
<itemCode>kb001</itemCode>
<itemName>keyboard apple 01</itemName>
<unitName>cái</unitName>
<unitPrice>3</unitPrice>
<quantity>10</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>30</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>0</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<itemInfo>
<lineNumber>2</lineNumber>
<itemCode>000001</itemCode>
<itemName>Màn hình</itemName>
<unitName>khóa học</unitName>
<unitPrice>2000000</unitPrice>
<quantity>1</quantity>
<itemTotalAmountWithoutTax>2000000</itemTotalAmountWithoutTax>
<taxPercentage>10</taxPercentage>
<taxAmount>0</taxAmount>
<discount>3</discount>
<itemDiscount>0</itemDiscount>
</itemInfo>
<summarizeInfo>
<sumOfTotalLineAmountWithoutTax>2000030</sumOfTotalLineAmountWithoutTax>
<totalAmountWithoutTax>2000030</totalAmountWithoutTax>
<totalTaxAmount>200003.0</totalTaxAmount>
<totalAmountWithTax>2200033</totalAmountWithTax>
<discountAmount>3</discountAmount>
</summarizeInfo>
</commonInvoiceInput>
<!-->Luu y: originalInvoiceId phai nhap dung hoa don trong danh sach<-->

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn