Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Văn Bản Pháp lý hoá đơn điện tử Viettel / Đã có dự thảo nghị định thay thế cho nghị định 119 và thông tư 32 hết hiệu lực

Đã có dự thảo nghị định thay thế cho nghị định 119 và thông tư 32 hết hiệu lực


2

Thông số kĩ thuật

Đã có dự thảo nghị định thay thế cho nghị định 119 và thông tư 32 hết hiệu lực

Kể từ 1/7/2020, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính Phủ và Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của bộ tài chính hết hiệu lực thi hành

 

thay thế 32/2015/nđ-cp thay thế nghị định 32/2015/nđ-cp thay thế nghị định 32 thay thế nghị định 32/2015 thay thế nghị định 32 về quản lý chi phí thay thế quyết định 32/2015/qđ-ttg thay thế quyết định 32/2008/qđ-btc thay thế thông tư 32/2013/tt-nhnn thay thế thông tư 32/2011/tt-btc thay thế thông tư 32/2011/tt-blđtbxh nghị định 68 thay thế 32 thay thế nghị định số 32/2015/nđ-cp thay thế quyết định số 32/2015/qđ-ttg qđ 36 qđ 39 qđ 53 thông tư thay thế thông tư 32/2007/tt-btc thông tư 68 thay thế 32 nghị định thay thế 32 sản phẩm thay thế humic 322 nghị định 32 thay thế 130 ư(32), thay thế 32/2019/nđ-cp thay thế nghị định 32/2019/nđ-cp thay thế nghị định 32 thay thế nghị định 32/2019 thay thế nghị định 32 về quản lý chi phí thay thế quyết định 32/2019/qđ-ttg thay thế quyết định 32/2008/qđ-btc thay thế thông tư 32/2013/tt-nhnn thay thế thông tư 32/2011/tt-btc thay thế thông tư 32/2011/tt-blđtbxh nghị định 68 thay thế 32 thay thế nghị định số 32/2019/nđ-cp thay thế quyết định số 32/2019/qđ-ttg qđ 36 qđ 39 qđ 53 thông tư thay thế thông tư 32/2019/tt-btc thông tư 68 thay thế 32 nghị định thay thế 32 sản phẩm thay thế humic 322 nghị định 32 thay thế 130 ư(32)

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn