Hotline: 0985.305.307
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP (electronic invoice Intergration with SAP)

Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP (electronic invoice Intergration with SAP)


2

Thông số kĩ thuật

Model SAP System

 Types of integration with SAP software API

1          Integration through intermediate tools

 Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP oracle diginet sắc màu sthink vietlongsoft accos basys ok effect SAP Hana deloitte navision naviworld bravo FAST NGS Smart Pro POST Powersoft zentech asiasoft Vietasoft trina winerp Tâm Việt Odo Komit (electronic invoice Intergration with SAP) , Demo Thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử theo yêu cầu, hoá đơn điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử vnpt, hóa đơn điện tử là gì, hóa đơn điện tử misa, hóa đơn điện tử tgdd, hóa đơn , phần mềm misa tích hợp hóa đơn điện tử phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử

1.2     Viettel’s tools

Step 1: SAP Software will export files (text, csv, xml, excel,……) to the intermediate folder.

Step 2: Viettel will create tools to read data by scanning the intermediate folder.

Step 3: Tools push data to the eInvoice Service through SFTP to execute them.

Step 4: Sinvoice will read data, check input errors (if any) and assign digital signature for invoices to issue the invoice.

Step 5: After issuing the invoice, Viettel will return the invoice number, issue date and attach a digital signature to the file. At the same time, viettel also send notice to customers.

Step 6: SAP system will take the data on the intermediate folder and update the invoice number and issued date in the system database.

2          Integrating directly from SAP software API

Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP oracle diginet sắc màu sthink vietlongsoft accos basys ok effect SAP Hana deloitte navision naviworld bravo FAST NGS Smart Pro POST Powersoft zentech asiasoft Vietasoft trina winerp Tâm Việt Odo Komit (electronic invoice Intergration with SAP) , Demo Thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử theo yêu cầu, hoá đơn điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử vnpt, hóa đơn điện tử là gì, hóa đơn điện tử misa, hóa đơn điện tử tgdd, hóa đơn , phần mềm misa tích hợp hóa đơn điện tử phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử

Step 1: SAP software will integrate the Sinvoice System of Viettel via web service’s connection.

Step 2: Accountants will import the data into the software and SAP will integrate invoice’s issuing function.

Step 3: On the software, accountants will press the issuing button then the SAP system will use the api function on the web service and push data to Sinvoice.

Step 4: Sinvoice will read data, check input errors (if any) and assign digital signature for invoices to issue the invoice.

Step 5: After issuing the invoice, Viettel will return the invoice number, issue date and attach a digital signature to the file. At the same time, viettel also send notice to customers.

Step 6: SAP system and Viettel System will sync each other’s data on customers’ database.

 

Các loại tích hợp với phần mềm SAP 

1          Tích hợp thông qua tool

 Tích hợp hoá đơn điện tử với phần mềm SAP oracle diginet sắc màu sthink vietlongsoft accos basys ok effect SAP Hana deloitte navision naviworld bravo FAST NGS Smart Pro POST Powersoft zentech asiasoft Vietasoft trina winerp Tâm Việt Odo Komit (electronic invoice Intergration with SAP) , Demo Thiết kế trang tra cứu hóa đơn điện tử theo yêu cầu, hoá đơn điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử vnpt, hóa đơn điện tử là gì, hóa đơn điện tử misa, hóa đơn điện tử tgdd, hóa đơn , phần mềm misa tích hợp hóa đơn điện tử phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử

1.2     Tool từ Viettel

Bước 1: Phần mềm SAP  sẽ xuất ra file (text, csv, xml, excel,….) vào thư mục trung gian.

Bước 2: Viettel sẽ tạo tool để đọc dữ liệu bằng cách quét dữ liệu trong thư mục trung gian.

Bước 3: Tool sẽ đẩy dữ liệu lên dịch vụ HDDT thông qua SFTP.

Bước 4: Sinvoice sẽ đọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu lỗi (nếu có) và đính kèm chữ ký số lên hóa đơn điện tử.

Bước 5: Sau khi phát hành hóa đơn, Viettel sẽ trả về số hóa đơn, ngày phát hành và đính kèm chữ ký số lên dữ liệu. Đồng thời, Viettel sẽ gửi thông báo về cho khách hàng.

Bước 6: Hệ thống SAP sẽ lấy dữ liệu từ thư mục trung gian và cập nhật số hóa đơn, ngày phát hành vào hệ thống csdl.

2          Tích hợp trực tiếp trên phần mềm SAP

Bước 1: Phần mềm SAP sẽ tích hợp hệ thống HDDT của Viettel thông qua kết nối webservice.

Bước 2: Nhân viên kế toán sẽ nhập dữ liệu trên phần mềm và SAP sẽ tích hợp chức năng phát hành hóa đơn.

Bước 3: Trên phần mềm, nhân viên kế toán ấn nút phát hành hóa đơn trên hệ thống SAP sẽ gọi hàm api trên webservice và đẩy dữ liệu lên sinvoice.

Bước 4: Sinvoice sẽ đọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu lỗi (nếu có) và đính kèm chữ ký số lên hóa đơn điện tử.

Bước 5: Sau khi phát hành hóa đơn, Viettel sẽ trả về số hóa đơn, ngày phát hành và đính kèm chữ ký số lên dữ liệu. Đồng thời, Viettel sẽ gửi thông báo về cho khách hàng.

Bước 6: Hệ thống SAP và hệ thống Viettel sẽ đồng bộ dữ liệu với nhau trên cơ sở dữ liệu của khách hàng.

 

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn