Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Hướng Dẫn / Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý hoá điện tử Viettel / Tài liệu tích hợp tin nhắn thương hiệu smsbrandname

Tài liệu tích hợp tin nhắn thương hiệu smsbrandname


2

Thông số kĩ thuật

BulkSMS WebService

 

1.Link gọi webservice http://125.235.4.202:8998/bulkapi?wsdl

hoặc

http://apismsbrand.viettel.vn:8998/bulkapi?wsdl

 

  1. Sử dụng tool SoapUI download tại http://sourceforge.net/projects/soapui/files/ để test gọi webervice

 

 

3.Khi CP gọi ws thì gồm có 4 thông tin sau dùng để authenticate: User:         /Password:        , Cpcode:       .

Các thông tin này được Admin khai báo trên web cms

 

  1. wsCpMt

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:impl="http://impl.bulkSms.ws/">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <impl:wsCpMt>

         <!--Optional:-->

         <User>smsbrand_ldldtphcm</User>

         <!--Optional:-->

         <Password>123456aA@</Password>

         <!--Optional:-->

         <CPCode>LDLDTPHCM</CPCode>

         <!--Optional:-->

         <RequestID>?</RequestID>

         <!--Optional:-->

         <UserID>?</UserID>

         <!--Optional:-->

         <ReceiverID>?</ReceiverID>

         <!--Optional:-->

         <ServiceID>LDLD TPHCM</ServiceID>

         <!--Optional:-->

         <CommandCode>?</CommandCode>

         <!--Optional:-->

         <Content>?</Content>

         <!--Optional:-->

         <ContentType>?</ContentType>

      </impl:wsCpMt>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Parameters

Parameter

Description

Example value (string)

     

User

User do Viettel cung cấp

Admin khai báo trên CMS

Password

Password do Viettel cung cấp

CPCode

Mã do 70xx cung cấp

RequestID

Mặc định là RequestID MO

Từ MT thứ 2 trở đi RequestID = 4

UserID

Số điện thoai gửi

84976969454

ReceiverID

Số điện thoai nhận.

Chú ý số điện thoại phải có định dạng như bên

84976969454

ServiceID

= với các Mạng Vina, Mobi, Viettel

Ví dụ muốn gửi = brandname ABC thì ServiceID = “ABC”. Alias phải được đăng kí trước với viettel

CommandCode

Mã lệnh BulkSMS cung cấp

bulksms

Content

Nội dung gửi

Nội dung cần gửi (không dấu, 1MT không quá 480 ký tự, không sử dụng ký tự &)

ContentType

Loại nội dung gửi

0: Tin nhắn nội dung không dấu.

1: Tin nhắn nội dung có dấu.

0

 

Ví dụ một bản tin MT

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:impl="http://impl.bulkSms.ws/">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <impl:wsCpMt>

         <!--Optional:-->

         <User>user duoc cap</User>

         <!--Optional:-->

         <Password>pass duoc cap</Password>

         <!--Optional:-->

         <CPCode>CPCODE duoc cap viet hoa</CPCode>

         <!--Optional:-->

         <RequestID>1</RequestID>

         <!--Optional:-->

         <UserID>84972218325- so dien thoai nhan tin </UserID>

         <!--Optional:-->

         <ReceiverID>84972218325so dien thoai nhan tin  </ReceiverID>

         <!--Optional:-->

         <ServiceID>Đau so duoc cap vi du la 70xxx</ServiceID>

         <!--Optional:-->

         <CommandCode>bulksms</CommandCode>

         <!--Optional:-->

         <Content>Noi dung tin nhan</Content>

         <!--Optional:-->

         <ContentType>F</ContentType>

      </impl:wsCpMt>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

 

Kết quả nếu thành công:

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <S:Body>

      <ns2:wsCpMtResponse xmlns:ns2="http://impl.bulkSms.ws/">

         <return>

            <message>Insert MT_QUEUE: OK</message>

            <result>1</result>

         </return>

      </ns2:wsCpMtResponse>

   </S:Body>

</S:Envelope>

Kết quả nếu sai password:

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <S:Body>

      <ns2:wsCpMtResponse xmlns:ns2="http://impl.bulkSms.ws/">

         <return>

            <message>Authenticate: WRONG_INFORMATION_AUTHENTICATE</message>

            <result>0</result>

         </return>

      </ns2:wsCpMtResponse>

   </S:Body>

</S:Envelope>

 

 

  1. checkBalance

 

  • Kiểm tra số dư tài khoản, đối với CP trả trước

 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:impl="http://impl.bulkSms.ws/">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <impl:checkBalance>

         <!--Optional:-->

         <User>?</User>

         <!--Optional:-->

         <Password>?</Password>

         <!--Optional:-->

         <CPCode>?</CPCode>

      </impl:checkBalance>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

 

Parameter

Description

Example value (string)

     

User

User do Viettel cung cấp

Admin khai báo trên CMS

Password

Password do Viettel cung cấp

CPCode

Mã do 70xx cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ:

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:impl="http://impl.bulkSms.ws/">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <impl:checkBalance>

         <!--Optional:-->

         <User>user_xxxxx</User>

         <!--Optional:-->

         <Password>pass_xxxxx</Password>

         <!--Optional:-->

         <CPCode>CP_XXXX</CPCode>

      </impl:checkBalance>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

 

Kết quả thành công:

 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <S:Body>

      <ns2:checkBalanceResponse xmlns:ns2="http://impl.bulkSms.ws/">

         <return>

            <balance>214085</balance>

            <errCode>0</errCode>

            <errDesc>check balance success</errDesc>

         </return>

      </ns2:checkBalanceResponse>

   </S:Body>

</S:Envelope>

 

Kết quả thất bại:

 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <S:Body>

      <ns2:checkBalanceResponse xmlns:ns2="http://impl.bulkSms.ws/">

         <return>

            <balance>0</balance>

            <errCode>1</errCode>

            <errDesc>Authenticate: IP_INVALID</errDesc>

         </return>

      </ns2:checkBalanceResponse>

   </S:Body>

</S:Envelope>

//---CP khong phai CP tra truoc----------------------------------------------------------

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <S:Body>

      <ns2:checkBalanceResponse xmlns:ns2="http://impl.bulkSms.ws/">

         <return>

            <balance>0</balance>

            <errCode>1</errCode>

            <errDesc>check balance  failure</errDesc>

         </return>

      </ns2:checkBalanceResponse>

   </S:Body>

</S:Envelope>

Sản phẩm khác

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

Giải pháp cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial

CHI TIẾT

Cách chừa hóa đơn điện tử sử dụng 2 dãy serial :

 

Đăng ký 2 serial AA/19E và AB/19E

Dãy AA/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AB/19E có số từ 1 - 1000

Dãy AA/19E xuất liên tục khi có hóa đơn điện tử

Dãy AB/19E dùng để dự phòng xuất chừa hóa đơn