Hotline: 0975.023.626
Trang chủ / Tin khuyến mãi / Căn cứ hành lang pháp lý triển khai hoá đơn điện tử Viettel

Căn cứ hành lang pháp lý triển khai hoá đơn điện tử Viettel

Căn cứ hành lang pháp lý triển khai hoá đơn điện tử Viettel

Ø Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Ø Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ;

Ø Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Ø Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Ø Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Ø NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tin liên quan: